151.bg

Защо се нуждаем от технически паспорт на сграда?

технически паспорт на сграда, 151.bg

Все повече на сградите и земите се гледа като на източник на доходи и все по-малко – като на ценно богатство. В закони, какъвто е Законът за устройството на територията, е написано точно обратното. Настрояването на земите, част от територията на Република България, следва да се придържа към строго определени правила. Правила, които ежегодно се обновяват, видоизменят или са изцяло нови.

Такова е правилото за новите технически паспорти на сграда. Това са документи, в които следва да се упоменат всички технически характеристики на елементите на строежа. По този въпрос ЗУТ не мълчи, а напротив – дава конкретни разяснения.

 

Всеки технически паспорт на сграда,

 

който практически представлява подробно досие на съответната сграда – апартамент, къща, кооперация и т.н., следва да са посочени подробно:

  • Извършените строителни и монтажни работи, след като сградата вече е въведена в експлоатация;
  • Какво е състоянието на сградата към момента на издаването на техническия паспорт;
  • Последователно изброените преустройства, промени, разширения и др. на сградата;
  • Проектите, сертификатите, разрешителните и др., както и документи, свързани с бъдещи препоръчителни ремонти, укрепвания и поддръжка.

 

Съгласно актуалната Национална стратегия за енергийна ефективност

без технически паспорт след 2022 г. сградите няма да могат да бъдат отдавани под наем, нито продавани.

технически паспорт на сграда, 151.bg

С други думи, както и Наредба № 5 на Министерство на регионалното развитие и благоустройството гласи, до края на 2022 г. всяка една сграда ще трябва задължително да има такова досие. Лицата, собственици на сгради, няма да имат право да извършат реконструкции, основни ремонти и други строителни дейности, ако не са изпълнили изискванията. Нещо повече, те ще подлежат на санкции – глоби от 100 до 300 лв., а ако в друг закон, различен от ЗУТ, е предвидено друго, сумите могат да бъдат и по-големи.

 

Процедурата за съставяне на технически паспорт на сграда също има особености

Една част от тях – сгради, въведени в експлоатация след 27 Януари 2007 г. – разполагат с паспорти и тук няма повод за притеснение. За всички останали съществуващи сгради преди тази дата се правят обследвания на конструкциите, инсталациите, енергийната ефективност. Едва след като се установи, че всичко е изрядно, могат да се сдобият и с технически паспорт. Самите паспорти могат да бъдат издавани не само за цялата сграда, но и само за част от тях. По какъв начин става това е посочено в чл. 152 от ЗУТ.

 

В заключение…

 

Всеки един технически паспорт на сграда е гаранцията, от която се нуждаете, когато решите да отдавате под наем или да продавате. За купувачите и наемателите това е доказателство, че ще живеят в изрядни условия и няма да плащат за нещо, което не бива да се експлоатира при други условия.

4.8/5 - (1026 votes)